Programiranje u fizici

Interaktivni programi
- POGLAVLJE 6 -

… …

Primer 6.1. Lokacije direktorijuma i listanje sadržaja

Primer 6.2. Pravljenje i brisnaje direktorijuma i foldera

Primer 6.3. Definisanje putanje

Primer 6.4. Učitavanje i ispis sadržaja tekstualnog fajla

Primer 6.5. Štampanje određenog broja karaktera

Primer 6.6. Upotreba funkcije readline

Primer 6.7. Štampanje prve dve linije teksta

Primer 6.8. Automatizacija readline funkcije

Primer 6.9. Dodavanje linije teksta

Primer 6.10. Upisivanje sa prethodnim brisanjem sadržaja fajla

Primer 6.11. Učitavanje sadržaja .csv fajla bibliotekom csv

Primer 6.12. Čitanje naziva kolona iz .csv fajla

Primer 6.13. Učitavanje .csv fajla preko biblioteke pandas

Primer 6.14. Funkcija shape iz pandas biblioteke

Primer 6.15. Funkcija describe iz pandas biblioteke

Primer 6.16. Izdvajanje vrednosti jedne od kolona

Primer 6.17. Uklanjanje jedne kolone iz pandas objekta

Primer 6.18. Izdvajanje podataka prema indeksu – varijanta sa dve uglaste zagrade

Primer 6.19. Izdvajanje podataka prema indeksu – varijanta sa jednom uglastom zagradom

Primer 6.20. Izdvajanje vrednosti preko funkcije loc()

Primer 6.21. Izdvajanje vrednosti funkcijom iloc()

Primer 6.22. Pretvaranje pandas objekta u listu

Primer 6.23. Pretvaranje pandas objekta u niz

Primer 6.24. Upisivanje vrednosti liste u kolonu .csv fajla

Primer 6.25. Upisivanje u .csv fajl

Primer 6.26. Upisivanje u .csv fajl uz definisanje naziva kolona

Primer 6.27. Definisanje kolona u pandas dataframe objektu i .csv fajlu